Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ontwikkelingsstimulering thuis doen ertoe!

Het versterken van de relatie tussen ouders en (voor)school staat hoog op de agenda van het ministerie van OCW. Ook peuterspeelzalen, instellingen voor kinderopvang, scholen, schoolbesturen en gemeenten zien het belang ervan in, getuige de vele initiatieven die er in Nederland op dit gebied zijn. Dit is niet zo vreemd, want ontwikkelingsstimulering thuis leidt aantoonbaar tot betere onderwijskansen voor kinderen.