Nascholingsaanbod voor professionals 2014 - 2015

Basistraining Versterk het jonge kind en master courses

De aandacht voor een goede ontwikkeling van het jonge kind staat volop in de belangstelling. En investeren in het jonge kind betekent investeren in de professionals. Professionaliteit en kwaliteit van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en managers zijn immers een sleutelfactor om de kinderen de juiste begeleiding te bieden.

Sardes biedt verschillende trainingen voor managers en professionals om het werken op de groep te verbeteren en te ondersteunen. Daarbij staat de totale ontwikkeling van de kinderen centraal, met bijzondere aandacht voor de vier ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en sensomotorische ontwikkeling). De trainingen en mastercourses passen binnen het scholingsplan van instellingen die werken met het jonge kind.

Het nascholingsaanbod

Sardes biedt verschillende trainingen voor managers en professionals om het werken op de groep te verbeteren en te ondersteunen.

Trainingen voor professionals:

Basistraining Versterk het jonge kind met VVE
Master course Werken met het jonge kind: een stap verder!
Master course Een passend aanbod voor elke peuter/kleuter in de groep
Master course Samen met ouders werken aan ontwikkelingsstimulering thuis

Training voor managers:

Master course Werken aan kwaliteit van VVE: planning en borging van VVE

Opzet van de trainingen

De trainingen zijn afwisselend van opzet. We besteden aandacht aan de nieuwste kennis over de ontwikkeling van kinderen als naar de betekenis daarvan voor de interactie met kinderen in de praktijk. Steeds staat de vraag centraal: Hoe pak je dit nu precies aan als je met de kinderen werkt?. De deelnemers werken aan hun vaardigheden, breiden hun kennis hun uit, worden aangezet tot zelfreflectie en leren van elkaar. In de training Versterk het jonge kind maakt gebruik van het concept Virtual Action Learning (VAL). Dat is een moderne manier van blended opleiden die werkt via ICT en nieuwe media, aangevuld met bijeenkomsten op locatie. Het VAL-concept prikkelt om kennis te construeren door leerproducten te produceren en doordat cursisten elkaar feedback geven. Het leerproces ontstaat tijdens het maken van leerproducten. Cursisten lossen online samen problemen op, stellen leervragen, beargumenteren stellingen en voorzien elkaars leerproducten van feedback. Iedereen produceert dus leerproducten en de groep gaat op zoek naar de best practices van de groep. De cursist bepaalt op basis van de ontvangen feedback van cursisten en trainer of en wanneer zijn leerproduct goed genoeg is om als best practice te gelden.

De bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten behandelen de trainers alle onderdelen interactief. Deelnemers voeren werkopdrachten uit, bekijken (eigen) beeldmateriaal, brainstormen over dilemma’s en werken aan eigen producten voor hun groep of organisatie. De trainer geeft input, activeert en begeleidt en geeft tussentijds feedback op de ontwikkeling van het team en de deelnemers. Van de deelnemers wordt daarom een actieve werkhouding gevraagd tijdens de bijeenkomsten.

Oefening buiten de bijeenkomsten

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten vragen we deelnemers soms stukken te lezen. Maar voorbereiding bestaat vooral uit schakelen tussen praktijk en theorie. De trainers zorgen op de bijeenkomsten voor de vertaalslag van (wetenschappelijk) onderzoek naar toepassing in de praktijk. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten voeren vervolgens werkopdrachten uit in de eigen praktijk. Deze opdrachten hebben zowel betrekking op het werken aan een groepsplan als op het uitvoeren van het groepsplan.

 

 

Meer weten?