Hoe staat Nederland er op met voor- en vroegschoolse educatie?

Hoe verhoudt de voor- en vroegschoolse educatie in Nederland zich tot Early Childhood Education and Care (ECEC) in andere Europese landen?

Nederland heeft een zogeheten ongedeeld voorschools en vroegschools stelsel (‘spit system’), waar een deel van de andere Europese landen een gedeeld stelsel heeft. Dat laatste geeft voordelen, bijvoorbeeld soepele transities tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen. De leerplicht in Nederland begint bij 5 jaar, in Hongarije al bij 3 jaar. In Zweden en Finland pas met 7 jaar. Daar staat tegenover dat in Nederland kinderen tot hun 18e jaar naar school gaan. Daarmee is de verplichte onderwijsduur (13 jaar) het langst.

Het opleidingsniveau van onze pedagogisch medewerkers (mbo3) is in Europees verband laag. In IJsland en Portugal zijn de beroepskrachten bijvoorbeeld academisch gevormd. Aandacht voor permanente professionalisering is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit, maar wordt in veel landen niet verplicht gesteld. Ook niet in Nederland. Nagenoeg alle Europese landen hebben een nationaal curriculum (set van standaarden, inhoud, pedagogische principes), maar Nederland niet. Noorwegen en Zweden besteden 1,7% van het BNP aan ECEC. Daarmee zijn het de koplopers in Europa.

Lees alle documentatie op: http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_en.htm