Kwaliteitsopvang voor baby's

Van alle kinderen in de opvang, zijn baby's het meest afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Volwassenen spelen een cruciale rol als het gaat om veiligheid, het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Hoe zorgt uw opvangorganisatie ervoor dat baby’s de beste opvang en zorg krijgen? Uw zorg is van extra groot belang, omdat in het eerste levensjaar de basis wordt gelegd van de hersenontwikkeling, hechting en sociaal gedrag. Hoe kunt u op de opvang hier op inspelen?


Onze diensten


Sardes ondersteunt kinderopvangorganisaties bij de kwaliteitsverbetering van de babyopvang. De uitgangspunten van cyclisch werken en de lerende organisatie zijn hierbij richtinggevend.

Sardes organiseert:

  • Werkbijeenkomsten waarin we gezamenlijk werken aan een visie op babyopvang, die wordt gedragen door de organisatie en de ouders. Denk aan onderwerpen zoals: wennen op de groep, partnerschap met ouders, emotionele veiligheid, ontwikkelingsstimulering en dagindeling. Sardes inventariseert met u waar al ideeën over zijn en hoe deze verder onderbouwd of aangevuld kunnen worden.
  • Trainingsbijeenkomsten ter versterking van het dagelijks handelen en het (door)ontwikkelen van een specifieke aanpak voor baby’s.
  • Discussiebijeenkomsten waarin we gezamenlijk met het team en ouders de dialoog aangaan over babyopvang en de borging hiervan in de organisatie.

 Samen met u streven we naar de volgende opbrengsten:

  • Baby’s ervaren geborgenheid en plezier.
  • Ouders brengen in vol vertrouwen hun baby naar de opvang.
  • Emotionele veiligheid en begeleiding van de ontwikkeling staan centraal.
  • Pedagogisch medewerkers werken vanuit hun hart aan een professioneel, eigentijds en goed afgestemde opvang.

Onze aanpak is altijd op maat! Graag gaan wij vrijblijvend met u in gesprek over mogelijke ondersteuning en begeleiding.


Onze projecten


Werkplaats Babyopvang: In de Werkplaats Babyopvang organiseert Sardes bijeenkomsten waar managers en pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en gastouders ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen over babyopvang. Sardes nodigt wetenschappers uit op het gebied van de ontwikkeling van de baby en vertaalt met u samen de wetenschap naar de praktijk. Zo kunt u gelijk aan de slag met de opgedane kennis in uw opvangorganisatie.

Handreiking 'De baby in de opvang': Sardes en Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind zijn op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van babyopvang. Daar is de handreiking ‘De baby in de opvang’ uit voortgekomen. In de handreiking staan kinderopvangorganisaties centraal die bijvoorbeeld uitblinken in wennen, stimuleren van de motorische ontwikkeling, slapen of hechting van baby’s. De handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor leidinggevenden in dagopvang en gastouderopvang die willen werken aan de kwaliteit van de opvang van baby’s. Doordat de praktische handvatten steeds worden verbonden aan praktijkvoorbeelden, is de handreiking ook waardevol voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken.

In de handreiking staan de visies op werken met baby’s van acht kinderopvangorganisaties beschreven. Ook leest u oplossingen voor alledaagse dilemma’s die kunnen voorkomen bij het werken met baby’s. De handreiking is onder meer gebaseerd op inzichten uit de literatuur en ideeën van experts, zoals Elly Singer, Anke van Keulen, Hanneke Poot-van der Windt, Sylvia Nossent, Kees Broekhof en Djoeke van Rossum.

De handreiking is in te zien via deze link.
Wilt u liever een gedrukte versie van de handreiking aanschaffen? Klik dan hier.

Meer weten?