Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: kansen benutten

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: kansen benutten
Opbrengstgericht werken (OGW) is een belangrijk instrument om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en vve in het bijzonder. Veel scholen zijn al vertrouwd met de werkwijze, recenter zijn ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opbrengstgericht gaan werken. Opbrengstgericht werken geeft richting aan het dagelijks handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
Sardes ontwikkelde samen met SLO een werkwijze met een bijbehorende training voor opbrengstgericht werken met peuters en kleuters. OGW kan in iedere praktijk weer anders worden uitgewerkt. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de begeleiding van opbrengstgericht werken met peuters en kleuters. Onze ideeën hierover hebben we vastgelegd in een kwaliteitskaart. Binnenkort vindt u deze en andere kwaliteitskaarten op onze site. Hou hiervoor www.sardes.nl in de gaten.

Een opbrengstgerichte cultuur
Deze cyclische manier van werken heeft ook invloed op de totale organisatie: de verzamelde observatiegegevens worden besproken met collega’s, in een sfeer van vertrouwen geven zij feedback op elkaars aanpak, evaluatie is gekoppeld aan de gestelde doelen en vindt plaats in een breder teamverband. De manier van werken is zichtbaar voor een eventuele invaller. De voorschoolse voorziening en de school/scholen communiceren over de behaalde resultaten bij de kinderen.
Sardes traint niet alleen pedagogisch medewerkers en leerkrachten in opbrengstgericht werken, maar begeleidt ook werkbijeenkomsten voor coaches/intern begeleiders en managers, het liefst in samenhangende professionaliseringstrajecten voor de gehele organisatie. Ook begeleiden wij vooruitstrevende roc’s die de opbrengstgerichte werkwijze willen implementeren in de opleiding en in het curriculum. Aanbod scholing.

Gemeentelijke aanpak
Opbrengstgericht werken is op veel vve-locaties nog onvoldoende geïmplementeerd, zo blijkt uit het recente oordeel van de vve-inspectie. Er zijn verschillende voorwaarden waaraan vve-locaties moeten voldoen om dit concept goed te kunnen toepassen. Denk aan een goed kindvolgsysteem, tijd om gezamenlijk observatiegegevens te bespreken, motivatie, een opbrengstgerichte cultuur en samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en scholen.
Een positieve ontwikkeling is dat in sommige gemeenten wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak, zodat ook wordt voldaan aan de locatie-overstijgende voorwaarden. Sardes ondersteunt gemeenten in dit proces, bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de stand van zaken, een visietraject of het opstellen van een plan van aanpak. Sardes heeft een checklist voor gemeenten gemaakt. In deze checklist is aangegeven op welke aspecten een gemeente invloed kan uit oefenen.