Discussie over meerwaarde VVE

15 November 2015

Dinsdagavond 3 november jl. heeft Brandpunt een reportage uitgezonden met als titel: "Het failliet van de voorschool". In de reportage zijn onderzoeksgegevens van de lectoren Ruben Fukkink en Ron Oostdam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gepresenteerd. Het onderzoek is in opdracht van BOINK uitgevoerd. Een belangrijke boodschap uit dit onderzoek luidt: “De voor- en vroegschoolse opvang in Nederland heeft géén toegevoegde waarde voor het jonge kind.” Deze uitzending op Brandpunt heeft verschillende tegengeluiden opgeleverd. Allereerst heeft het ministerie van OCW een officiële reactie gegeven op de Brandpuntpagina (klik hier). Ook wijzen wij u op een reactie van Paul Leseman op de website van het Utrechtse project Nu voor later (klik hier).

 

Op zaterdag 7 november was het lustrumfeest van Boink (20 jarig bestaan) en heeft de onderzoeker, Ruben Fukkink, zijn bevindingen  gepresenteerd. In zijn lezing gaf hij de nuances aan van zijn onderzoeksresultaten. Belangrijk is bijvoorbeeld te melden dat het onderzoek is ingegaan op de verschillen tussen voorschoolse locaties die wel of geen vve-programma uitvoeren. Verschillen ten op zichten van kinderen die ‘thuis blijven’ zijn daarmee niet in beeld gebracht. Gjalt Jellesma (voorzitter van Boink) benadrukte dat de resultaten van deze studie vooral een pleidooi zijn voor integratie (in plaats  van segregatie) van voorzieningen om een sterke basis te vormen voor de brede ontwikkelingen van kinderen in Nederland. Professionalisering van de pedagogisch medewerker blijft een belangrijke invalshoek om te werken aan kwaliteit.

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Met een blik op de toekomst. Een meta-analyse van de effecten van VVE op de ontwikkeling van kinderen in Nederland.'